KVKK Suçlar ve Yaptırımlar


Kişisel verilerin kaydedilmesi (1 Yıldan 3 Yıla)

Özel nitelikli kişisel verilerin kaydedilmesi (1,5 Yıldan 4,5 Yıla)

Verileri Hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (2 Yıldan 4 Yıla)

Verileri Yok etmeme (1 Yıldan 2 Yıla) aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık halinde 5.000 ila 100.000 TL,

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırılık halinde 15.000 ila 1.000.000 TL,

Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeme halinde 25.000 ila 1.000.000 TL,

Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket etme halinde 20.000 ila 1.000.000 TL idari para cezası.